NAČELNIK OPERATIVNOG CENTRA

   
Načelnik operativnog centra 
 
pic4E
Ul. Aleja Konzula
Travnik
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina
72270

telefon  
telephone-fax copy  

Načelnik operativnog centra

Rukovodi Operativnim centrom i stara se o zakonitom, stručnom i pravovremenom obavljanju poslova i zadataka; organizira obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Operativnog centra i određuje konkretne zadatke u vezi sa rješavanjem određenih pojava i događaja; prati stanje javne sigurnosti, analizira informacije i izvješćuje policijskog komesara radi pravovremenog donošenja odluka; sudjeluje u predlaganju mjera i aktivnosti na rješavanju određenih sigurnosnih događaja koje se odnose na javni red i mir, sigurnost prometa, kriminalitet i dr.; donosi programe i planove rada Operativnog centra, prati provođenje zadataka koji proistječu iz programa rada uprave policije i priprema tekuća, periodična i godišnja izvješća o radu sektora, kao i druge analitičko - informativne materijale; sudjeluje u izradi i realiziranju planova rada za provođenje operativno-taktičkih mjera i radnji na širem području; ostvaruje potrebnu suradnju i razmjenu informacija sa Operativnim centrima Federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova; daje upute i pruža stručnu pomoć policijskim stanicama u vezi sa radom dežurnih službi; sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se reguliraju poslovi i zadaci iz djelokruga rada policije; donosi Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja policikskih službenika Operativnog centra i sudjeluje u realizaciji programa; koordinira rad sa ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave policije; stara se o vođenju  propisanih evidencija iz djelokruga rada Operativnog centra; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj.