OSOBNA / LIČNA KARTA

ZAHTJEVI:  

Zahtjev za izdavanje i zamjenu osobne/lične karte državljanina BiH (obrazac  LK/OI-1).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Izdavanje osobne/lične karte prvi put:dokaz o identitetu ( rodni list ) i dokaz o državljanstvu;
 • U postupku zamjene osobne/lične karte državljanin BiH identitet dokazuje na temelju ranije izdate osobne/lične karte, a ukoliko iste nema, identitet dokazuje drugim dokazom o identitetu ( javna isprava sa fotografijom ili izvod iz matične knjige rođenih i dokazom o državljanstvu BiH;
 • U postupku izdavanja nove osobne/lične karte zbog krađe, gubljenja, uništenja ili je na bilo koji drugi način ostao bez osobne/lične karte, građanin je dužan  uz zahtjev za izdavanje nove osobne/lične karte dostaviti i izvještaj policije o krađi, gubitku ili uništenju iste.
 • Podaci o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu koji se unose u obrazac osobne/lične karte mogu se upisati na obrascu osobne/lične samo na zahtjev podnosioca zahtjeva i pod uvjetima propisanim zakonom. ( uz zahtjev stranka je dužna priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj se jasno i nedvosmisleno navodi oznaka krvne grupe).
 • Dokaz o uplaćenoj pristojbi za osobnu/ličnu kartu
 • U postupku zamjene osobne/lične karte za povratnike i raseljene osobe, državljanin BiH je dužan pored navedenog priložiti i uvjerenje o priznatom statusu raseljenog lica izdatog od nadležnog općinskog organa.

 

ZAKONSKA REGULATIVA:

 • Zakon o osobnoj karti državljana BiH („Sl. glasnik BiH“ br: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12);
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu osobne karte i podacima sadržanim u osobnoj karti državljana BiH („Sl. glasnik BiH“ br: 39/02, 2/09 i 102/12);
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne karte, postupku izdavanja i zamjene osobne karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima („Sl. glasnik BiH“ br: 39/02, 2/09 i 102/12 );
 • Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u BiH i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa osobnih podataka u centralnu evidenciju („Sl. glasnik BiH“ br: 8/13);
 • Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja osobnih karata („Sl. glasnik BiH“ br: 102/12);
 • Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi („Sl. glasnik BiH“ br: 102/12);
 • Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih osobnih karata državljana BiH na Web stranici Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ br: 8/13) ;
 • Uputstvo o postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za osobnu kartu („Sl. glasnik BiH“ br: 8/13) ;Uputstvo o načinu dostavljanja osobne karte državljana BiH poštanskim putem („Sl. glasnik BiH“ br:14/13 );
 • Pravilnik o cijeni osobnih isprava („Sl. glasnik BiH“ br: 100/12 ).