POMOĆNIK MINISTRA ZA AMINISTRACIJU I PODRŠKU

Edib Smailkadić  
Pomoćnik ministra za administraciju i podršku

pic4E
Ul. Aleja Konzula
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
 
 

telefon

         030 546 219

FAX: 030 518 652

UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU I POTPORU

Uprava  za administraciju i potporu u okviru svog djelokruga: 

 

 • Sudjeluje u pripremanju prijedloga i mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa;
 • priprema stručne upute za rad i daje stručna objašnjenja u cilju jedinstvenog provođenja i pravilne primjene propisa iz svoje mjerodavnosti;
 • prati pravovremeno donošenje propisa za izvršavanje zakona i drugih propisa i u vezi s tim i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • analizira uzroke i posljedice nezakonitosti i propusta u radu ustrojstvenih jedinica i predlaže mjere za njihovo otklanjanje;
 • rješava u upravnim stvarima i postupcima utvrđenim zakonima;
 • prati i analizira stanje kadrova i ostvarivanje principa kadrovske politike u Ministarstvu;
 • obavlja stručne poslove stegovnih postupaka i poslove u vezi ostvarivanja prava, obveza i odgovornosti službenika;
 • daje stručna mišljenja u vezi sa određenim pravnim pitanjima, prati, analizira i pravno tumači propise iz radnih odnosa koji se odnose na tijela unutarnjih poslova, imovinsko-pravne i stambene odnose u vezi sa imovinom čiji je vlasnik ili korisnik Ministarstvo;
 • razrješava socijalno-statusna pitanja službenika i njihovih obitelji;
 • obavlja poslove i zadatke u vezi sa: osobnim iskaznicama, osobnim imenima, prijavljivanjem prebivališta i boravka, jedinstvenim matičnim brojem građana, matičnim knjigama, izdavanjem putnih isprava, registracijom motornih vozila,  izdavanjem vozačkih dozvola, nadgledanjem provođenja pravila o zaštiti od požara i eksplozija;
 • obavlja poslove provođenja postupka rješavanja i izdavanja građanima putnih isprava;
 • obavlja poslove provođenja zakona  iz oblasti zaštite od požara i eksplozija te nadzor nad proizvodnjom,korištenjem, prometom i uskladištenjem eksplozivnih, zapaljivih i ostalih opasnih tvari na građevinama i prostoru za koje je nadležan Kanton;
 • obavlja komercijalne poslove, poslove nabave i skladištenja robe i opreme;
 • obavlja poslove platnog prometa, materijalno - financijske i administrativno obračunske poslove;
 • vodi knjigovodstvene i druge evidencije;
 • obavlja poslove blagajničkog poslovanja i o tome vodi potrebnu evidenciju;
 • vrši izradu financijskog plana i završnog računa, te izradu periodičnih i godišnjih financijskih izvješća;
 • vrši izradu prijedloga predračuna sredstava za posebne i druge namjene;
 • vrši izradu i provođenje investicijskih programa izgradnje i osiguranje financijskih sredstava za provođenje tih programa;
 • vrši tehničko održavanje objekata, sredstava i opreme, osiguranje cjelokupne imovine, zagrijavanje zgrade i organiziranje rada  kafe kuhinje;
 • sudjeluje u pripremi zahtjeva za financijska sredstva, blagajničko poslovanje i vođenje predviđene evidencije;
 • planira, nabavlja i distribuira propisane obrasce, blokova za mandatno kažnjavanje i drugih obrazaca  iz mjerodavnosti Ministarstva;
 • vrši plansko opremanje informatičkom i telekomunikacijskom opremom;
 • obavlja montažu i inistaliranje informatičke i telekomunikacijske opreme;
 • pruža stručnu tehničku pomoć sa stajališta pravilnog korištenja informatičke i telekomunikacijske opreme;
 • vodi evidencije o informatičkoj i telekomunikacijskoj opremi;
 • organizira projektovanje, razvoj, implementaciju i održavanje aplikacija od značaja za Ministarstvo;
 • formira projektnu i programsku dokumentaciju i upute za korisnike;
 • radi na izradi specifičnih i sistemski orjentiranih programa;
 • obavlja instruktvino-nadzorne poslove u pogledu primjene propisa kojima je reguliran rad informacijskog sustava;
 • koristi završne aplikacije koje su izradile nadležne vanjske institucije za projektovanje i razvoj informacijskih sustava;
 • vrši prijem, zavođenje, razvođenje i otpremu pošte Ministarstva;
 • obavlja poslove arhiviranja i kurirske poslove;
 • obavlja i druge poslove  koji su joj Zakonom o unutarnjim poslovima i drugim propisima stavljeni u mjerodavnost;